Uw specialist in corrosiepreventie

Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van onderzoek, oplossing, plan van aanpak en advies bij corrosieproblematiek. Tevens kunnen wij van dienst zijn bij een eventueel renovatie/ c.q. corrosiepreventie plan. We hebben ruim 10 jaar ervaring in huis op het gebied van corrosie oplossingen en zijn hierdoor leidend op dit gebied. Afhankelijk van het systeem kunnen wij oplossingen op maat bieden. Zoals een innovatief reinigingsproces voor erg, vervuilde en aangetaste leidingen en corrosiepreventie middels stikstof toevoeging. Tevens zijn wij leverancier van PipeShield, breed spectrum corrosie additief REACH geregistreerd.


Sprinkler Aerosol

MIC bacteriën zijn onder andere verantwoordelijk voor pitcorrosie (lekkages dwars door de buiswand). Via doorbrekende pitting, verspreiden bacterie concentraties zich in de ruimte. Door hoge druk en kleine openingen ontstaan z.g. aerosolen (zeer fijne verneveling van water).

Factoren, zoals leiding materiaal, stroomsnelheid en verblijftijd beïnvloeden de biofilmvorming in het leidingnet. Vooral bij stagnatie in distributieleidingen kan microbiologische vervuiling optreden wat tot corrosie (MIC) kan leiden. Micro-organismen hechten zich vast aan oppervlakken, waarlangs water stroomt dan wel stilstaat. Opname van afbreekbare verbindingen uit het water leidt vervolgens tot vermeerdering van deze micro-organismen en er ontstaat een slijmlaagje op het oppervlak, de biofilm. Sterke biofilmvorming gaat gepaard met verslechtering van de kwaliteit van water (verhoogde koloniegetallen, groei van aeromonas bacteriën, dierlijke organismen) en is in technisch opzicht ongewenst. Gebleken is dat biofilmvorming onder bepaalde omstandigheden tot vermeerdering van bacteriën van de coligroep kan leiden [Le Chevalier, 1990]. In systemen waar het water opgewarmd wordt, kunnen mogelijke pathogene bacteriën zich in biofilm vermeerderen.

Er bestaan sterke vermoedens dat bij drukstoten in transportleidingen bij lekkages als gevolg van microbiologische geïnduceerde putcorrosie van materiaalonderdelen het mogelijk verontreinigde water als aerosol direct in de atmosfeer terecht komt. Naarmate het water sterk verontreinigd is met micro-organismen en andere chemische verontreinigingen zal het een gezondheidsrisico kunnen zijn voor haar directe omgeving.

 

Er wordt in al die gevallen nagestreefd de nagroei te beperken door preventieve - en curatieve maatregelen te treffen ter voorkoming van nagroei in het leidingennet.


 

 

 

(MIC) Corrosie in sprinklersystemen

Voorbeeld van verzinkte buis waarbij de zinklaag weg is en het onderliggende materiaal wordt aangetast.
Voorbeeld van verzinkte buis waarbij de zinklaag weg is en het onderliggende materiaal wordt aangetast.
Verzinkt materiaal waarbij de zinklaag in oplossing is en waarbij het onderliggende materiaal nog onaangetast is.
Verzinkt materiaal waarbij de zinklaag in oplossing is en waarbij het onderliggende materiaal nog onaangetast is.

(MIC) Corrosie en regelgeving

 

MIC is pas recent ontdekt in sprinklersystemen en vormt een niet te onderschatten bedreiging. De grote betrouwbaarheid van sprinklers als brandbeveiliging wordt  hierdoor ondermijnd. Als sprinklers op een cruciaal moment dienst weigeren, is de schade voor mens en omgeving niet te overzien. Door MIC gevormde tuberkels kunnen op termijn voor volledige ontstopping van sprinklers zorgen. Regelmatige opdoende lekkages door pitcorrosie zorgen voor water- continuïteit- en schade voor de gezondheid.

 

MIC wordt in de Verenigde Staten volledig erkend door NFPA en FM. Door FM wordt MIC aangemerkt als het probleem in sprinklerinstallaties.

Datasheet 2-1 van FM van mei 2001 beschrijft MIC en geeft curatieve en preventieve adviezen.

Al in de 1999 editie van NFPA 13, 9-1.5 wordt gesteld; ‘in areas where water supplies known or suspected to have contributed to microbiologically influenced corrosion of sprinkler system piping, water supplies shall be tested and appropariately treated prior to filling or testing of metallic piping systems’

In 2002 editie van NFPA 12, 14.3, 15.1.5 en A15.1,5. Wordt o.m. deze richtlijn verder vereenvoudigd door te stellend dat, in die gevallen dat er een redelijk vermoeden bestaat dat er zich MIC problemen kunnen voordoen, het water vooraf niet meer hoeft te worden getest en preventieve maatregelen genomen dienen te worden.

Verder is er uitgebreid onderzoek gedaan naar MIC in sprinklerinstallaties door NACE ( National Association of Corrosion  Engineers).  In het rapport ‘Corrosion and Microbiological Control in Firewater sprinklersystems van 29 maart 2004 wordt onder meer gesteld:  ‘micriobiologically

Influenced Corrosion (MIC) is surfacing as the biggest problem in firewater  sprinkler systems’ verder stelt NACE ‘We anticipate that pressure from the Insurance industry will make treatment of all sprinkler systems mandatory within a few years.

 

Uit onderzoek van VdS Duitsland blijkt dat 3% van de natte systemen en 73% van de droge systemen vanwege corrosie wordt afgekeurd. Voor droge systemen geldt zelfs dat 22% na 12,5 jaar volledig moeten worden afgeschreven. Corrosieproblemen worden bij de ITC alarmtesten niet geconstateerd.

 

Ook in Nederland begint de sprinklerindustrie zich vanaf 2004 bewust te worden van microbiële corrosie in sprinklersystemen. Vanaf begin 2007 wordt er uitgebreid aandacht besteed aan IC en de meeste sprinklerinstallatiebedrijven, inspectie instellingen en belanghebbenden zijn inmiddels op de hoogte van de typische kenmerken in sustemen die op MIC kunnen duiden.